Zagrebački teniski savez logo
Zagrebački teniski savez logo

Javni poziv SSGZ-a za 2022.g.

Poštovani,

U petak 17. prosinca 2021. godine u 16 sati objavljen je Javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu. Javni poziv otvoren je do 18. siječnja 2022. godine u 23:59.

Javni poziv za 2022. godinu se kao i prethodne dvije godine provodi isključivo putem aplikacije ZG sport dostupne na adresi https://mojsport.zagreb.hr i ne postoji mogućnost prijave na Javni poziv u bilo kojem drugom obliku (kao npr. predajom dokumentacije u papirnatom obliku). Također, nakon isteka roka za predaju prijava na Javni poziv nije moguće naknadno predavanje prijava.

Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba dostupan je na adresi: http://www.zgsport.hr/files/programi-pravilnici/program-javnih-potreba-u-sportu-grada-zagreba-2022.pdf, dok su tekst javnog poziv za PJP za 2022. godinu, upute za prijavitelje, te korisničke upute za aplikaciju ZG sport za sve korisničke uloge također dostupne na web stranicama Sportskog saveza Grada Zagreba na adresi: http://www.zgsport.hr/javne-objave-sufinanciranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-2022.html.

Formalni uvjeti natječaja, način prijave, opis prihvatljivih troškova, i druge informacije dostupne su u gore navedenim dokumentima, a svaka stavka dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu na javni poziv označena je i opisana unutar samog prijavnog obrasca.

Pravo prijave na Javni poziv imaju svi gradski sportski savezi koji su članice SSGZ-a, te klubovi u njihovom članstvu uz ispunjavanje uvjeta:

– da je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i da su tijela upravljanja u mandatima

– da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija

– da je udruga upisana u Registar sportskih djelatnosti i da su tijela upravljanja u mandatima

– da udruga uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba (da nema duga prema poreznoj upravi)

– da udruga uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba, izvršava obvezu izvještavanja o dodijeljenim javnih sredstvima iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za prethodnu godinu (pravdanje namjenskog trošenja sredstava u sustavu ZG sport);

– da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

– da udruga u godini za koju podnosi prijavu nije korisnik drugih javnih sredstava za istu svrhu.

– da postoji potpisana izjava o nepostojanju sukoba interesa pri ugovaranju poslova s vanjskim pružateljima usluga za koje se koriste sredstva iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Članovi sportskih saveza i sportskih klubova ne smiju biti ujedno vlasnici, suvlasnici ili članovi upravljačkih tijela vanjskih pružatelja usluga s kojima se ugovaraju poslovi.

Sportski klubovi, uz opis predloženog programa prilažu i suglasnost matičnog sportskog saveza koja je od ove godine sa opisom programa objedinjena u jedinstveni predložak.

Prijave koje zadovolje formalne uvjete natječaja prosljeđuju se na ocjenjivanje predloženih programa. Osim ocjenjivanja opisa programa i prateće dokumentacije posebna pažnja prilikom ocjenjivanja prijava posvetiti će se i podacima o izvršavanju svih obaveza udruga prema Sportskom savezu Grada Zagreba, a posebno obveze financijskog izvještavanja (pravdanja) za dobivena javna sredstava, te dostupnim podacima u evidencijama sportaša i trenera u aplikaciji Zg sport.

Iz toga razloga, još jednom naglašavamo na nužnost pravovremenog i točnog unosa traženih podataka u aplikaciju ZG sport.

Za svaku stavku popratne dokumentacije koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv (npr. opis programa, izjava izvoditelja i dr.) biti će dostupni predlošci koji se mogu preuzeti unutar same prijave (ovo ne vrijedi za dokumentaciju koji izdaju nadležna državna ili gradska tijela, kao npr. potvrda nadležne porezne uprave…).

Predlošci se ažuriraju svake godine, odnosno specifični su za svaki pojedini Javni poziv, te Vas iz tog razloga molimo da koristite isključivo predloške dostupne unutar same prijave, te da se ne koriste predlošci iz prethodnih godina.

Tokom trajanja javnog poziva, sportski savezi imaju uvid u sve prijave klubova u članstvu koje su u tijeku izrade ili su već predane, dok djelatnici SSGZ-a iste prijave mogu vidjeti tek nakon isteka roka za predaju prijava, pa Vas molimo da obratite pažnju i na prijave klubova koji su u članstvu vašeg saveza kako bi im ukazali na eventualne propuste.

Za sva pitanja vezana za tehničku podršku oko korištenja aplikacije ZG sport molimo da se obratite na e-mail podrska@zgsport.hr, a za sva pitanja vezana za realizaciju sredstava na e-mail analitika@zgsport.hr.

Za Registar sportskih djelatnosti nadležan je Gradski ured za sport i mlade, Vlaška ulica 108; https://www.zagreb.hr/registar-sportskih-djelatnosti-pravne-osobe/102368.

Za vrijeme trajanja Javnog poziva u prostorijama SSGZ-a biti će raspoloživa radna mjesta sa računalom na kojima je moguće ispuniti prijave na Javni poziv. Ujedno, djelatnici SSGZ-a biti će, uz najavu na gore navedene e-mail adrese, na raspolaganju za pomoć pri ispunjavanju prijava.

Posljednje novosti