Zagrebački teniski savez logo
Zagrebački teniski savez logo

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne Novine broj 74/14 ) i članka 46
Zakona o sportu (Narodne novine 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012,
94/2013, 85/2015 i 19/2016), te članka 27 Statuta Zagrebačkog teniskog saveza , Skupština
Zagrebačkog teniskog saveza na sjednici održanoj 12. prosinca 2016. godine donijela je

S T A T U T


ZAGREBAČKOG TENISKOG SAVEZA


I OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.


                Ovim Statutom uređuju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o
ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o
načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku
članstva, pravima, obvezama, i odgovornostima, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu
vođenja popisa članova, tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru,
opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja, i trajanju mandata, te načinu sazivanja Skupštine u
slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanka postojanja Saveza; o
imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju
prestanka postojanja saveza, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza, te
drugim pitanjima od interesa i značaja za Savez.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.


Naziv saveza je: ZAGREBAČKI TENISKI SAVEZ.
Skraćeni naziv Saveza je: ZTS.
Sjedište Saveza je u Zagrebu.
Odluku o promijeni adresi sjedišta donosi Upravni odbor Saveza.
Savez djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 3.


                Zagrebački teniski savez (u daljnjem tekstu: Savez) je neprofitna pravna osoba,
upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu Grada
Zagreba, Registar sportskih djelatnosti pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada
Zagreba i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike
Hrvatske.

Članak 4.


                Savez ima službeno znakovlje i obilježje, a to su znak, zastava i pečat.

Članak 5.


                Znak Saveza je stilizirani Grb Grada Zagreba sa teniskom loptom na ulazu u kulu, te sa
lijeve strane slovom Z, iznad lopte T i s desne strane lopte S.
Znak se može projicirati u različitim veličinama u obveznom omjeru i karakteristikama
iz prethodnog stavka.
Osnovna boja znaka je plava (štit), dok su lopte žute, a kula bijele boje.
Znak se može primjenjivati i u crno bijeloj tehnici.

Članak 6.


Zastava Saveza izrađena je na tkanini veličine 200 x 100 cm svijetlo plave boje.
Uz gornji rub zastave ispisan je puni naziv ZAGREBAČKI TENISKI SAVEZ, a u sredini se
nalazi srazmjerno veličini zastave utisnut ili izvezen znak Saveza.
Ispis i znak nalaze se s obje strane zastave.

Članak 7.


                Pečat saveza je okruglog oblika izdubljen u gumi ili metalu promjera 30 mm s tekstom
uz rub pečata ZAGREBAČKI TENISKI SAVEZ-ZAGREB, a u sredini nalazi se znak Saveza.

Članak 8.


Statut je temeljni opći akt Saveza.

Članak 9.


                Savez svoju djelatnost na smije obavljati radi stjecanja dobiti.

Članak 10.


                U Savezu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije, (klupski, rasni, nacionalni,
etnički, spolni, vjerski, politički i dr.), te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 11.


                Savez predstavlja i zastupa predsjednik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.

Članak 12.


                Savez je član Hrvatskog teniskog saveza i Sportskog saveza Grada Zagreba, a može se
udružiti i biti član i drugih sportskih asocijacija.
Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Saveza.

II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI SAVEZA


CILJEVI SAVEZA


Članak 13.


                Savez je osnovan u cilju:
-razvitka , unapređenja i promicanja teniskog sporta;
-stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata i dometa u teniskom sport;
-širenja aktivnosti teniskog sporta a osobito djece i mladeži;
-razvijanja i promicanja međusobne suradnje udruženih članica teniskog sporta;
-ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruženih članica.
Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

DJELATNOSTI SAVEZA


Članak 14.


                Djelatnosti Saveza su:
-utvrđivanje programa razvoja tenisa u Gradu Zagreba;
-poticanje, promicanje i nadgledanje teniskog sporta na području Grada Zagreba;
-suradnja s tijelom uprave nadležnim za sport i drugim tijelima Grada Zagreba u vezi s
utvrđivanjem i ostvarivanjem politike razvoja teniskog sporta;
-planiranje i ostvarivanje programa javnih potreba u sportu odnosno tenisu Grada Zagreba;
-utvrđivanje prijedloga kriterija i mjerila za dodjelu sredstava i ocjenjivanje ostvarenih
programa;
-usklađivanje aktivnosti svojih članica i pružanje pomoći u njihovom radu;
-organiziranje i provođenje gradskih prvenstava i drugih gradskih natjecanja neposredno ili
preko svojih članica, te međunarodnih i drugih natjecanja i priredbi u tenisu;
-skrb o perspektivnim i kategoriziranim sportašima i stvaranje potrebnih uvjeta za njihov
daljnji sportski razvoj;
-skrb o zdravstvenoj zaštiti sportaša;
-promicanje stručnog rada u tenisu, skrb i sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i
osposobljavanju osoba za obavljanje stručnih poslova u tenisu;
-organiziranje sportskih i humanitarnih programa i aktivnosti za djecu predškolske i školske
dobi i odrasle osobe;
-poduzimanje mjera i aktivnosti na povećanju sudionika u teniskom sportu;
-utvrđivanje i djelovanje na pitanjima koja se odnose na registraciju, status i stegovnu
odgovornost sportaša, te drugih sportskih djelatnika i stručnih osoba u teniskom sportu;
-praćenje i razmatranje aktualnih pitanja financiranja teniskog sporta, planiranja, upravljanja
i korištenja sportskih objekata i opreme, te poduzimanje potrebnih mjera u vezi s tim;
-predstavljanje teniskog sporta pred sportskim gradskim tijelima Grada Zagreba i državnim
tijelima Republike Hrvatske;
-razvijanje programa međunarodne suradnje;
-sudjelovanje u programima i projektima borbe protiv dopinga, korištenja supstanci i
zabranjenih postupaka u tenisu, a u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga;
-obavljanje i drugih zadaća utvrđenih zakonom i ovim Statutom

Članak 15.


                Radi uspješnog izvršavanja djelatnosti utvrđenih u ovom Statutu Savez surađuje s
nadležnim tijelima državne i gradske vlasti, te drugim odgojno-obrazovnim i stručnim
ustanovama i udrugama.

III JAVNOST RADA


Članak 16.


                Djelovanje Saveza je javno.
Javnost djelovanja ostvaruje se pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Saveza i
značajnim događajima , pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili drugi prikladni način.
Obavještavanje javnosti vrši se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata,
te informacija na mrežnim (web) stranicama Saveza i objavom informacija u drugim
sredstvima priopćavanja.
Sjednice tijela Saveza su otvorene za javnost.
Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Saveza samo kada se raspravlja o pitanjima
koja predstavljaju poslovnu tajnu.
Savez može izdavati svoja glasila u tiskanom i elektronskom obliku.

IV ČLANSTVO U SAVEZU


Članak 17.


                Članovi Saveza su teniski klubovi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz
teniskog sporta (udruge teniskih trenera, sudaca i veterana), registrirani sukladno Zakonu o
udrugama i Zakonu o sportu s područjem djelovanja u Gradu Zagrebu.

Članak 18.


                Da bi postali članovi Saveza, teniski klubovi i druge pravne osobe iz prethodnog
članka moraju ispuniti slijedeće uvjete:
-da pismeno izraze želju o pristupanju u članstvo Saveza;
-da su osnovane u skladu sa zakonom i da djeluju kao neprofitne udruge;
-da su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu
Grada Zagreba, Registar sportskih djelatnosti pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i
sport Grada Zagreba i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike
Hrvatske;
-da u provođenju svoje djelatnosti i programa aktivnosti koriste odgovarajuće sportske
objekte i terene u vlasništvu, najmu ili koncesiji;
-da imaju odgovarajući broj registriranih sportaša u Hrvatskom teniskom savezu;
-da prihvaćaju Statut i druge opće akte Saveza;
-da redovno plaćaju godišnju članarinu koju za svaku godinu određuje Upravni odbor Saveza

Članak 19.


                Ocjenu o ispunjavanju uvjeta za primanje u članstvo Saveza daje Upravi odbor, a
odluku o primanju u članstvo donosi Skupština Saveza.
Članom Saveza postaje se danom upisa u popis članova koji vodi stručni tajnik Saveza.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u,
datum pristupanja Savezu, registriranim sportašima i drugim podacima od značaja za
djelovanje te datumu prestanka članstva u Savezu.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na
njihov zahtjev.

Članak 20.


                Članovi imaju pravo:
-birati svoje zastupnike u Skupštinu Saveza;
-sudjelovati u utvrđivanju prijedloga politike i promicanja teniskog sporta i sporta općenito u
Gradu Zagrebu;
-donositi programe ostvarivanja svojih potreba i interesa i pravovremeno ih dostaviti Savezu;
-sudjelovati u utvrđivanju kriterija i mjerila za dodjelu sredstava, te ocjenjivanje ostvarenih
programa;
-predlagati, birati i opozivati predstavnike u Upravni i Nadzorni odbor i preko njih sudjelovati
u odlučivanju o svim pitanjima iz njihove nadležnosti;
-sudjelovati u radu stručnih tijela Saveza;
-sudjelovati na natjecanjima u organizaciji Saveza;
-biti informiran o svim relevantnim zbivanjima u području tenisa dostupnima Savezu

Članak 21.


                Obveze i odgovornosti članova su:
-izabrati svoje zastupnike u Skupštinu Saveza u skladu s ovim Statutom;
-aktivno sudjelovati u realizaciji pojedinih programa i plana Saveza, prihvaćanja dužnosti
organizatora pojedinih natjecanja i akcija predviđenih planom Saveza i općim aktima;
-provoditi aktivnosti kojima se ostvaruju zajednički interesi i zadade i sudjelovati u svim
djelatnostima Saveza;
-uredno podnositi tražena ili propisana izvješća o ostvarivanju programa aktivnosti članica i
korištenju sredstava;
-uredno plaćati članarinu, te podmirivati druge financijske obveze utvrđene odlukama
Upravnog odbora ili općim aktima Saveza;
-namjenski koristiti sredstva Gradskog proračuna i pridržavati se odredaba zaključenog
ugovora s tim u vezi;
-uskladiti svoj Statut i opće akte s ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza;
-izvršavati i druge obveze utvrđene Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu, te obveze
utvrđene ovim Statutom ili drugim općim aktima Saveza.
Protiv člana koji ne bude izvršavao svoje obveze, pokrenuti de se stegovni postupak,
sukladno Pravilniku o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 22.


                Ako član Saveza u svom djelovanju ne ostvaruje ciljeve i djelatnosti radi koji je
osnovan, ako svojim djelovanjem krši zakone ili ne postupa sukladno Statutu i općim aktima
Saveza, Upravni odbor saveza mora upozoriti člana na nedostatke u radu, predložiti da se oni
otklone, te odrediti vremensko razdoblje u kojem ih je dužan otkloniti.
Ako udruženi član i nakon upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i
ovog Statuta, odnosno ako ukazane nedostatke ne otkloni, Skupština na prijedlog Upravnog
odbora Saveza može donijeti odluku o njegovoj privremenoj suspenziji ili njegovom
isključenju iz članstva Saveza.
Suspenzijom član privremeno gubi svoja prava, ne i obveze.
Suspenzija prestaje kada Upravni odbor utvrdi da je član počeo raditi sukladno
zakonu, ovom i svom Statutu.
Ukoliko član i nakon suspenzije nastavi djelovati suprotno zakonu i Statutu, odlukom
Skupštine isključiti de se iz članstva Saveza.

Članak 23.


                Članstvo u Savezu prestaje:
1. na vlastiti zahtjev člana i u tom slučaju članstvo mu prestaje danom donošenja odluke, bez
posebne odluke Skupštine Saveza;
2. odlukom o isključenju donesenom od Skupštine Saveza natpolovičnom većinom svih
zastupnika u Skupštini i to u slučajevima:
-ako svojim djelovanjem šteti ugledu Saveza i teniskog sporta;
-ako krši Statut i druge opće akte Saveza, Zakon o sportu, Zakon o udrugama, Statut
Sportskog saveza Grada Zagreba, te ako obavlja djelatnost ili pruža usluge koje su
nespojive sa teniskim sportom;
-ako prema Savezu nije ispunio financijske i materijalne obveze duže od 180 dana;
-ako nemaju registrirane sportaše u Hrvatskom teniskom savezu

Članak 24.


                U skladu sa Pravilnikom, odluku o isključenju donosi Skupština Saveza na prijedlog
Upravnog odbora.
Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna.

V TIJELA SAVEZA


Članak 25.


                Članovi upravljaju Savezom preko svoji izabranih predstavnika.
Tijela Saveza su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Stručni tajnik, Stegovni sud i
Nadzorni odbor.

1.SKUPŠTINA


Članak 26.


                Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.
Skupštinu sačinjavaju članovi Saveza svaki sa po jednim (1) zastupnikom.
U odlučivanju na Skupštini, svaki zastupnik ima jedan (1) glas.
Zastupnike u Skupštinu Savez biraju udružene članice iz sastava svojih Skupština.
Da bi članica mogla delegirati svojeg zastupnika u Skupštinu Saveza, mora biti na dan
sjednice Skupštine u mandatu odnosno zastupnik članice mora posjedovati Vjerodajnicu
potpisanu od odgovorne osobe, koja je ovlaštena za zastupanje i predstavljanje članice
odnosno koja je na dan Skupštine Saveza u mandatu.
Za svaku Skupštinu, članica delegira novog zastupnika.
Zastupnik članice legitimira se Vjerodajnicom.
Zastupnici suspendiranih članova ne mogu prisustvovati i sudjelovati u radu sjednica
Skupština.

Članak 27.


                Zastupnik člana u Skupštini saveza može biti osoba:
-koja je državljanin Republike Hrvatske;
-koja je navršila 18 godina i potpuno je poslovno sposobna;
-koja se nije ogriješila o etičke norme načela olimpijskog pokreta;
-koja je član udruge koju zastupa;
-koja prihvaća Statut Saveza, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog
kodeksa te Svjetskog kodeksa protiv dopinga ;
-koja nema prepreke iz članka 13. i članka 46. stavak 5 Zakona o sportu.

Članak 28.


                Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne, i izvanredne.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborna sjednica
Skupštine održava se svake 4 (četiri) godine.
Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Saveza.
Poziv za sjednicu dostavlja se članicama poštanskom dostavom ili elektronskom
poštom najmanje 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Poziv za sjednicu Skupštine mora sadržavati:
-prijedlog dnevnog reda,
-datum i vrijeme održavanja Skupštine,
-mjesto održavanja Skupštine.
S pozivom za sjednicu Skupštine, uz pojedine točke dnevnog reda, članicama se
dostavlja pisani materijal o kojem de se raspravljati i odlučivati na Skupštini.
Poziv za sjednicu Skupštine članicama se šalje na adresu koju članica prijavi u Savezu
u pisanom obliku.

Članak 29.


                Samo u hitnim slučajevima, predsjednik Saveza može sazvati sjednicu Skupštine
telefonom ili telegramom, i u roku kraćim od 7 dana.
Ako predsjednik Saveza saziva sjednicu u skladu iz prethodnog stavka, onda uz poziv
nije dužan dostaviti pisani materijal za pojedine točke dnevnog reda, koji de dobiti na sjednici
Skupštine.
Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka Statuta ne primjenjuju se kada se Skupština
saziva radi donošenja novog Statuta ili izmjene i dopune Statuta.

Članak 30.


                Izvanredne sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev:
-1/3 članova Saveza
-Upravnog odbora
-Nadzornog odbora.
Izvanredna sjednica može biti i izborna.
Predlagač za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine dužan je pripremiti dnevni red i
dokumente o kojima de Skupština raspravljati i odlučivati.
Skupština na izvanrednoj sjednici raspravlja i odlučuje samo o pitanjima radi kojih je
sazvana.
Iznimno na izvanrednoj sjednici Skupštine može se raspravljati i odlučivati i o drugim
točkama dnevnog reda kada je potrebno donijeti nužne odluke koje ne trpe odgodu, a
odnose se na otklanjanje nedostataka utvrđenim zakonima i drugim propisima Republike
Hrvatske.
Predsjednik Saveza mora sazvati izvanrednu sjednicu u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva iz stavka 1 ovog članka Statuta, a ista se mora održati u slijedećih 30 dana.
Ako predsjednik Saveza ne sazove izvanrednu sjednicu u roku iz prethodnog stavka,
istu de sazvati predlagatelj izvanredne sjednice i održati u roku od 30 dana.
U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana Saveza koji su
upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

Članak 31.


                Skupština Saveza odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.
Skupština odlučuje pravovaljano kada je na sjednici nazočna natpolovična većina svih
zastupnika u Skupštini Saveza, a odluke se donose većinom glasova zastupnika nazočnih na
sjednici Skupštine Saveza, ako Statutom nije drugačije određeno.
Ako u zakazano vrijeme na sjednici Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih
zastupnika u Skupštini, početak sjednice de se odgoditi za pola sata i tada Skupština može
započeti s radom ako sjednici nazoči najmanje 1/3 zastupnika u Skupštini.
Skupština Saveza odlučuje većinom glasova svih zastupnika u Skupštini o:
-donošenju i promjenama Statuta i drugih općih akata Saveza;
-godišnjem Programu aktivnosti i Financijskom planu Saveza;
-izboru i opozivu članova Upravnog i Nadzornog odbora, te i predsjednika i Stegovnog suda
Saveza.

Članak 32.


                Glasovanje na Skupštini je javno.
Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.
Glasovanje na Skupštini putem punomoći, dopisa, elektronske pošte ili telefona nije
dopušteno.
Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju dva ovjerovitelja zapisnika, a vođenje
zapisnika organizira stručni tajnik.

Članak 33.


                Skupština:
-donosi Statut i druge opće akte Saveza i njihove izmjene i dopune;
-bira predsjednika i na njegov prijedlog dva dopredsjednika i Upravni odbor Saveza;
-imenuje i opoziva Likvidatora Saveza;
-bira Nadzorni odbor i Stegovni sud Saveza;
-objedinjuje programe aktivnosti članova i donosi godišnji Program aktivnosti i Financijski
plan Saveza;
-odlučuje o primanju u članstvo udruga i isključenju udruženog člana iz Saveza;
-ustanovljuje i dodjeljuje nagrade i priznanja za kvalitetna i vrhunska dostignuća u teniskom
sportu;
-razmatra i odlučuje o izvješću o radu i financijskom poslovanju Saveza za proteklu
kalendarsku godinu;
-odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada Saveza i raspodijeli preostale
imovine;
-utvrđuje politiku razvoja teniskog sporta i daje smjernice za rad Saveza;
-odlučuje o udruživanju Saveza u sportske udruge i asocijacije;
-obavlja i druge poslove i zadade određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima
Saveza.
Pobliže odredbe o radu i odlučivanju u Skupštini Saveza, uređuju se Poslovnikom o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rad Skupštine i drugih tijela Saveza (u daljnjem tekstu:
Poslovnik).

2.UPRAVNI ODBOR


Članak 34.


Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor:

Članak 35.


                Upravni odbor ima ukupno trinaest (13) članova, a čine ga predsjednik Saveza koji je
ujedno i predsjednik Upravnog odbora, 2 (dva) dopredsjednika i deset (10) članova,
Članove Upravnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika Saveza.
Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine i ista osoba može
biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.
Pojedine članove Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini Skupština Saveza može
opozvati, ukoliko se utvrdi da pojedini član ili Upravni odbor u cijelosti ne izvršavaju svoje
zadade i obveze sukladno odredbama Statuta, ne rade zakonito, stručno i ažurno i time
onemogućavaju izvršavanje ciljeva i djelatnosti Saveza.

Članak 36.


                Članovi Upravnog odbora u pravilu su predsjednici članica, a u Upravnom odboru ne
mogu biti dva (2) člana iz iste članice.
Prilikom predlaganja kandidata za članove Upravnog odbora pravo prvenstva
predlaganja imaju četiri (4) prvorangiranih članica, poredanih prema jakosti, sukladno
Pravilniku o bodovanju i rangiranju članica.
Ukoliko četiri (4) prvorangirane članice iz prethodnog stavka predlažu za člana
Upravnog odbora svojega predsjednika, predsjednik Saveza dužan ga je prihvatiti i predložiti
Skupštini na biranje.
Ukoliko neka od četiri (4) prvorangiranih članica predlaže za člana Upravnog odbora
nekoga iz svojih redova koji nije predsjednik članice, predsjednik Saveza nije ga dužan
prihvatiti, ali može tražiti drugi prijedlog i ukoliko se s njim složi, može ga predložiti Skupštini
na biranje.
Ukoliko se predsjednik Saveza ne složi niti sa jednim prijedlogom članice, pravo na
predlaganje kandidata za člana Upravnog odbora stječe slijedeća najbolje rangirana članica,
prema uvjetima kao i četiri (4) prvorangiranih članica.
Ukoliko neka od četiri (4) prvorangiranih članica poredanih po jakosti sukladno
pravilniku iz stavka 2 ovog članka nama prijedlog kandidata za člana Upravnog odbora iz
svojih redova, pravo na prijedlog ima slijedeća najbolje rangirana članica prema uvjetima kao
i četiri (4) prvorangiranih članica.
Konačan prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora predsjednik Saveza daje
Skupštini na prihvaćanje i biranje.

Članak 37.


                Upravni odbor radi na sjednicama i predsjedava im predsjednik Saveza.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik
u dogovoru sa stručnim tajnikom Saveza.
Za donošenja pravovaljanih odluka potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja
članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova,
osim u slučaju kada Upravni odbor donese odluku da se o određenom pitanju glasuje tajno.
O sjednici Upravnog odbora vodi se skraćeni zapisnik, koji se pohranjuje u arhivi
Saveza.
Zapisnik vodi stručni tajnik Saveza ili druga osoba koju odredi Upravni odbor.

Članak 38.


                Upravni odbor mora se sastati kada to zatraži:
-Nadzorni odbor,
-jedna trećina zastupnika u Skupštini,
-sedam (7) članova Upravnog odbora

Članak 39.


                Članovi Upravnog odbora izvršavaju zadade utvrđene ovim Statutom, koje im naloži
Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Saveza, u skladu s općim aktima Saveza i zakonom.
Obveza je članova Upravnog odbora u svakoj prigodi zastupati i štititi interese Saveza
i teniskog sporta.

Članak 40.


                Upravni odbor:
-utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština;
-provodi program razvoja teniskog sporta u gradu Zagrebu;
-utvrđuje prijedlog godišnjeg Programa aktivnosti i Financijskog plana Saveza;
-provodi i osigurava izvršenje općih akata, planova, programa i odluka Skupštine;
-nadležnim tijelima Sportskog saveza Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: SSGZ) predlaže
osnovni i posebne programe i planove ostvarivanja javnih potreba u tenisu Grada Zagreba;
-upravlja imovinom Saveza;
-na prijedlog predsjednika Saveza, imenuje stručnog i tehničkog tajnika Saveza;
-organizira natjecanja i turnire iz nadležnosti i djelokruga rada Saveza;
-podnosi Skupštini izvješća o radu i financijskom poslovanju Saveza;
-odlučuje o osnivanju trgovačkog društva;
-prati i usklađuje rad članica udruženih u Savez;
-određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom i drugom tajnom;
-imenuje predstavnike Saveza u različite sportske udruge i ustanove, te članove delegacija ili
predstavnike na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu;
-odlučuje o načinu obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Saveza;
-odlučuje o dodijeli nagrada i priznanja pojedincima i pravnim subjektima;
-odlučuje o uspostavljanju i provođenju suradnje sa teniskim i drugim udrugama i
ustanovama u zemlji i inozemstvu;
-osniva i bira članove stalnih i povremenih radnih tijela;
-donosi uvjete, kriterije i mjerila za sufinanciranje programa aktivnosti svojih članica;
-obavlja i druge poslove i zadade utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima, a za svoj rad
odgovoran je Skupštini Saveza.

Članak 41.


Pobliže odredbe o radu i odlučivanju Upravnog odbora, uređuju se Poslovnikom.

3.PREDSJEDNIK SAVEZA


Članak 42.


                Savez ima predsjednika.
Predsjednika saveza bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine.
Kandidat za predsjednika Saveza dužan je najmanje pet (5) dana prije izbora podnijeti
Skupštini pisani prijedlog programa rada, koji de ako bude izabran, provoditi sa članovima
Upravnog odbora.
Da bi kandidatura bila pravovaljana, mora je pismeno podržati najmanje sedam (7)
zastupnika u Skupštini.
Izabrani predsjednik Saveza predlaže Skupštini na biranje dva (2) dopredsjednika i
deset (10) članova Upravnog odbora.
Predsjednik Saveza je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Glasovanje o izboru predsjednika Saveza je javno osim ako Skupština ne odluči
drugačije.
Ako ima dva (2) ili više pravovaljanih kandidatura za predsjednika Saveza, provodi se
prvi krug glasovanja i izabran je onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova
nazočnih zastupnika na Skupštini.
Ako ni jedan od kandidata u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova
nazočnih zastupnika, u drugi krug ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i nakon
provedenog glasovanja u drugom krugu, izabran je onaj kandidat koji je dobio veći broj
glasova.

Članak 43.


                Predsjednik Saveza:
-predstavlja i zastupa Savez;
-brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Saveza;
-saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje akte i odluke koji
oni donose;
-utvrđuje sadržaj stajališta, zaključaka i odluka skupštine i Upravnog odbora;
-podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu saveza;
-sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun saveza;
-odgovoran je za zakonitost rada Saveza i ispunjavanje zakonom i drugim propisima ili
ugovorima utvrđenih obveza Saveza, te skrbi za provođenje politike razvoja teniskog sporta i
zajedničkim interesima udruženih članica, utvrđenih u planovima i programima;
-skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
-odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg Programa aktivnosti i Financijskog plana,
te financijskog izvješća Skupštini;
-potpisuje završni račun i financijske dokumente Saveza;
-u slučaju svoje spriječenosti , daje ovlaštenje jednom od dopredsjednika da ga zamjenjuje,
sa svim ovlaštenjima predsjednika Saveza;
-obavlja i druge poslove i zadade utvrđene ovim Statutom i koje mu povjeri Skupština i
Upravni odbor Saveza.

Članak 44.


                Pobliže odredbe o izboru predsjednika Saveza, uređuju se Poslovnikom.

4.STRUČNI TAJNIK SAVEZA


Članak 45.


                Savez ima stručnog tajnika.
Stručnog tajnika na neodređeno vrijeme imenuje Upravni odbor, na prijedlog
predsjednika Saveza.
Stručni tajnik svoje poslove i zadade obavlja profesionalno.
Stručni tajnik svoja prava i obveze z radnog odnosa ostvaruje u Savezu, a sredstva za
plaću i materijalna prava planiraju se i osiguravaju u Programu javnih potreba u sporu Grada
Zagreba.

Članak 46.


                Stručnim tajnikom može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
-da je državljanin Republike Hrvatske,
-da ima višu ili visoku stručnu spremu,
-da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
-da posjeduje organizacijske sposobnosti i dokazane rezultate kao djelatnik u sportu,
-da se u pismu i govoru služi engleskim jezikom,
-da poznaje Hrvatski i svjetski teniski sport i funkcioniranje njihovih asocijacija,
-poznavanje rada na PC-u.

Članak 47.


                Stručni tajnik ima pravo i obvezu sudjelovati u radu Skupštine, Upravnog odbora i
drugih tijela Saveza, ali bez prava glasa.
Stručni tajnik:
-skrbi i odgovoran je za ostvarivanje utvrđenih planova i programa rada Saveza;
-obavlja stručno-administrativne i organizacijske poslove Saveza;
-u dogovoru s predsjednikom saveza priprema i osigurava sve potrebne uvjete za rad
Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Saveza;
-sudjeluje u organizaciju natjecanja, planiranih u programu aktivnosti Saveza;
-vodi i ažurira popis članova Saveza;
-rukovodi stručnom službom Saveza;
-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima ili odlukama
Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Saveza.
Stručni tajnik za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i predsjedniku Saveza.

Članak 48.


                Savez ima tehničkog tajnika, kojeg na prijedlog predsjednika Saveza imenuje Upravni
odbor.
Tehnički tajnik imenuje se na neodređeno vrijeme a svoje poslove i zadade obavlja
profesionalno.
Tehnički tajnik svoja prava i obveze iz radnog odnosa obavlja u Savezu, a sredstva za
plaču i materijalna prava, planiraju i osiguravaju se u Programu javnih potreba u sportu
Grada Zagreba.
Tehničkim tajnikom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene u
članku 47. ovoga Statuta.
Tehnički tajnik:
-skrbi o opremi i rekvizitima u vlasništvu Saveza;
-aktivno sudjeluje u organizaciji natjecanja koje organizira Savez;
-osigurava tehničke uvjete za rad Skupštine i drugih tijela Saveza;
-izvršava zadatke koje mu odrede stručni tajnik i predsjednik Saveza;
-ažurno provodi aplikaciju podataka od važnosti za rad i funkcioniranje Saveza.
Tehnički tajnik za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru, predsjedniku Saveza i
stručnom tajniku.

5.NADZORNI ODBOR


Članak 49.


                Nadzor nad radom i poslovanjem saveza vrši Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri (3) člana.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi među sobom.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Članak 50.


                Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti zastupnici u Skupštini i članovi drugih tijela
Saveza.
Kandidate za članove Nadzornog odbora predlažu članovi Saveza, a biraju se među
istaknutim stručnim osobama udruženih članova Saveza.

Članak 51.


                Nadzorni odbor je ovlašten:
-za kontrolu provođenja zakonitosti u radu i poslovanju Saveza;
-za kontrolu izvršavanja ugovornih i drugih obveza Saveza;
-za nadzor materijalno-financijskog poslovanja Saveza;
-za nadzor izvršavanja odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Saveza;
-za kontrolu i analizu ostvarivanja utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza;
-za predlaganje mjera u svrhu sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu i
poslovanju.
Stručna služba Saveza i Tijela Saveza, dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene
i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Saveza, kojoj podnosi i izvješće o
svojem radu.
O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Upravni odbor i Skupštinu,
kao i tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost.
U ostvarivanju svojih zadaća i ovlaštenja, Nadzorni odbor ne izriče sankcije niti donosi
odluke, već predlaže postupak, način rada i moguće mjere prema Upravnom odboru ili
Skupštini.
Ako se utvrđena nepravilnost ne otkloni u primjerenom roku, Nadzorni odbor je
dužan o tome obavijestiti ovlaštena i nadležna državna tijela.
Nadzorni odbor djeluje na sjednicama a odluke, zaključke i preporuke donosi
natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora.

6.STEGOVNI SUD


Članak 52.


                Stegovni sud je tijelo koje odlučuje o stegovnoj odgovornost članova Saveza i svih
osoba koje sudjeluju u realizaciji programa Saveza.
Stegovni sud provodi stegovne postupke u prvom stupnju, temeljem Pravilnika koji
donosi Skupština Saveza.

Članak 53.


                Stegovni sud ima pet članova, a bira ih Skupština Saveza na prijedlog predsjednika
Saveza.
Mandat Stegovnog suda je četiri(4 ) godine.
Stegovni sud bira predsjednika iz svojeg sastava.
Stegovni sud donosi odluke većinom glasova članova.
Stegovni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Saveza, kao i svih fizičkih
osoba koje sudjeluju u radu tijela ili programa Saveza, zbog počinjenih povreda prava i
obveza utvrđenih odredbama ovoga Statuta, Pravilnika, te drugih akata Saveza.
Stegovni sud nakon provedenog stegovnog postupka može izreći slijedeće stegovne
mjere:
-opomenu,
-suspenziju,
-isključenje iz Saveza.
Stegovni sud:
-u skladu s Pravilnikom provodi stegovne postupke u prvom stupnju, inicirane o prijavi ili
službenoj dužnosti;
-prima prijave za pokretanje Stegovnog postupka koje ulažu članovi i drugi sudionici Saveza;
-donosi odluke, zaključke i preporuke na koje se može uložiti žalba.

Članak 54.


                Članovi Stegovnog suda ne mogu istovremeno biti članovi drugih tijela Saveza.
Stegovni sud za svoj rad i djelovanje odgovoran je Skupštini Saveza.
Stegovni sud jednom godišnje Skupštini saveza podnosi izvješće o svojem radu.
Pobliže odredbe o radu, djelovanju i odlučivanju Stegovnog suda uređuju se
Pravilnikom.

VI RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA


Članak 55.


                Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članica
Saveza o kojima one mogu slobodno raspolagati, a koje utječu na rad Saveza u cjelini
odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članice.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština Saveza imenuje Arbitražno vijeće
među članicama Saveza.
Sastav, mandat i način odlučivanja Arbitražnog vijeća uređuje se pravilnikom koji
donosi Skupština Saveza.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o
mirenju.
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem
kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljna članica najprije se obrada Savezu da riješi spor/sukob interesa.
Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za
upis promjena u registar udruga, zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

VII UNUTARNJI NADZOR


Članak 56.


                Članovi Saveza sami nadziru rad Saveza.
Ako član saveza ili druga osoba koja sudjeluje u radu ili programu saveza smatra da je
odlukom ili postupanjem nekog tijela Saveza povrijeđen Statut ili drugi opći akt Saveza, ima
pravo upozoriti Upravni odbor Saveza na to, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog
zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo
Saveza i eventualne nepravilnost ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član ili druga osoba
koja sudjeluje u radu ili programu, a podnijela je zahtjev za otklanjanje nepravilnosti, može
podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu člana, radi zaštite svojih prava
propisnih Statutom Saveza.

VIII IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE


Članak 57.


                Imovinu Saveza čine:
-novčana sredstva
-nekretnine i pokretne stvari Saveza;
-druga imovinska prava.

Članak 58.


                Savez stječe imovinu:
-od članarina i kotizacija,
-od dobrovoljnih priloga i darova,
-od dotacija iz gradskog proračuna,
-iz drugih izvora u skladu s zakonom.

Članak 59.


                Novčana sredstva Saveza nalaze se na njegovom poslovnom računu.
Raspodjela ukupnih financijskih sredstava vrši se Financijskim planom Saveza u skladu
s Programom rada i aktivnosti Saveza.
Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i
zadade prihvaćene i utvrđene godišnjim Programom aktivnosti i Financijskim planom Saveza.
Eventualno ostvareni višak prihoda nad rashodima u poslovanju, raspoređuje se
Financijskim planom za slijedeću godinu u svrhu unapređenja teniskog sporta.
Financijski plan saveza donosi, mijenja i dopunjuje Skupština Saveza.
Naredbodavac za izvršenje Financijskog plana je predsjednik, a Upravni odbor može
imenovati i druge osobe s ovlaštenjima u materijalno financijskom poslovanju.
Materijalno-financijsko poslovanje Saveza organizira i vodi se u skladu sa zakonom i
općim aktima Saveza.
Godišnji financijski izvještaj usvaja Skupština i predaje se Ministarstvu financija
odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu
financijskih izvještaja a javno se objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija.
Za svoje obveze Savez odgovara cjelokupnom imovinom.
Članice Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.
Nad Savezom se može provesti stečaj sukladno zakonu.

Članak 60.


                Sufinanciranje programa aktivnosti članica Saveza, utvrđenih u Programu aktivnosti i
Financijskim planom Saveza, sufinanciraju se sukladno Pravilniku o sufinanciranju članica
Saveza i Pravilniku o bodovanju i rangiranju klubova.

IX PRIZNANJA I NAGRADE


Članak 61.


                Za poseban doprinos u djelovanju Saveza, kao i za dugogodišnji predani rad u
teniskom sportu, Savez može dodijeliti priznanja u obliku nagrade i zahvalnice.
Na prijedlog Upravnog odbora Saveza, priznanja dodjeljuje predsjednik na Skupštini
Saveza.

X STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI


Članak 62.


                Za obavljanje stručnih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova Saveza može se
angažirati potreban broj djelatnika organiziranjem Stručne službe, angažiranjem određenog
broja vanjskih suradnika ili izvršitelja, a obavljanje određenog posla ili poslova može se
povjeriti i odgovarajudoj vanjskoj službi ili servisu, temeljem odluke Upravnog odbora i
sukladno opdim aktima Saveza i zakonu.
Stručne poslove trenera u Savezu mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajudu
stručnu spremu za obavljanje stručnih poslova u sportu, odnosno osobe koje su
osposobljenje i usavršene za obavljanje stručnih poslova u sportu sukladno Zakonu o sportu i
drugim propisima.
Sredstva za plače i rad djelatnika u Savezu osiguravaju se Financijskim planom u
skladu s Programom aktivnosti Saveza.
Stručnom službom rukovodi stručni tajnik Saveza.
Na stručnu službu se ne mogu prenositi poslovi i zadade o kojima odlučuju tijela
Saveza.

XI PRESTANAK RADA SAVEZA


Članak 63.


                Savez prestaje s radom odlukom Skupštine Saveza ili u drugim slučajevima
predviđenim Zakonom.
Odluka o prestanku rada Saveza donosi se dvotrećinskom većinom glasova od
ukupnog broja zastupnika u Skupštini Saveza.
U slučaju prestanka rada Saveza nekretnine, pokretna imovina i prava Saveza,
predaju se udruzi, ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva, temeljem odluke Skupštine
Saveza.
Novčana sredstva de se upotrijebiti za podmirenje dospjelih obveza Saveza, a
preostali iznos de se raspodijeliti na jednake dijelove članicama Saveza.
Ako je Savez primio financijska sredstva iz proračuna ili iz drugih javnih izvora, u
slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratiti de se u proračun iz kojeg su financijska
sredstva dodijeljena.

Članak 64.


                Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Saveza.
Pokretanjem postupka likvidacije Saveza prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih
za zastupanje Saveza.
Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog
postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja
postupka likvidacije i brisanja saveza iz Registra udruga.
Likvidator likvidaciju Saveza provodi u skladu sa odredbama Zakona o udrugama.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 65.


                Ovaj Statut kao i njegove izmjene i dopune, većinom glasova ukupnog broja
zastupnika u Skupštini donosi Skupština Saveza nakon pribavljenih primjedbi i prijedloga
udruženih članica.

Članak 66.


                Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Saveza.
Tumačenje drugih općih akata daje Upravni odbor Saveza.

Članak 67.


                Sve članice Saveza dužne su uskladiti svoje statute s ovim Statutom u roku od 90 dana
od dana njegovog stupanja na snagu.
Svi opći akti Saveza uskladiti de se s ovim Statutom u roku od 90 dana od njegovog
donošenja, o čemu brinu predsjednik i stručni tajnik Saveza.

Članak 68.


                Statut stupa na snagu danom donošenja, kada prestaje važiti Statut Saveza donijet na
sjednici Skupštine Saveza 29. travnja 2010.godine.

U Zagrebu,
12. prosinca 2016.

Predsjednik
Franc Regina